CELOPLOŠNÁ DERATIZÁCIA

Samosprávy, mestá a obce, vodárenské správcovské spoločnosti


Navrhneme Vám riešenie, ktoré na základe technologického postupu, inovatívnych prípravkov a environmentálnej kvality zabezpečí dlhodobú účinnosť a efektivitu regulácie za vynaložené finančné prostriedky. Návrh spočíva v kanalizačnej ochrane pomocou kanalizačných krmítok systému BABOLNA BIO a jeho pravidelnej kontrole, ktorá následne zabezpečí zníženie materiálnych nákladov spolu s výskytom hlodavcov. Samozrejme vyhodnotenie účinnosti, fotodokumentácia, monitoring požerov, stav zamorenia sú bezprostredne súčasťou a zároveň nevyhnutnosťou pre efektívnu celoplošnú deratizáciu a jej priebežné vyhodnotenie.
Pomocou systému kanalizačných krmítok BÁBOLNA BIO dokážeme cielene a účinne znížiť počet hlodavcov na konečnú účinnosť 98 –100 %. Na tento výsledok dáva spoločnosť BÁBOLNA BIO garanciu a zaviaže sa dodržať účinnosť aj po dobu 3 mesiacov po ukončení deratizácie. Na Slovensku tento systém využívajú aj ako voľbu celomestskej deratizácie v rámci miest, zároveň aj ako voľbu celoplošnej deratizácie kanalizačných sietí v rámci správcovských spoločností.


Umiestnenie nástrahy pri bežnom návrhu spočíva vo voľnom uložení nástrahy do kanalizačných šácht, alebo kotvenie na silon. Pri vývoji rodenticídov resp. deratizačných nástrah určených výlučne do vlhkého prostredia a kanalizácie sa vychádza z testov, ktoré spoločnosť BÁBOLNA BIO ako výrobca, deklaruje s výsledkom, že žiadna z nástrah nevydrží v agresívnom kanalizačnom prostredí viac než dva týždne. Akonáhle je nástraha voľne položená na vlhké podložie resp. prostredie, okamžite stráca účinnosť a atraktivitu – voľne umiestnenie ktorejkoľvek nástrahy do agresívnej kanalizácie je neefektívne, neúčinné a nedokumentovateľné postupným požerom od potkanov. Následne nie je dosiahnutá úspešnosť výkonu v závislosti od množstva vynaloženej nástrahy, dochádza k zaťažovaniu a znečisteniu životného prostredia, riziku sekundárnej otravy ostatných organizmov, nižšej efektivite celoplošnej deratizácie spolu s ďalšími nevýhodami realizácie prostredníctvom voľného rozmiestňovania až po samotný výsledok. A tým je neefektívna investícia z hľadiska pomeru cena / výsledný efekt.

Systém kanalizačných krmítok tieto všetky nedostatky obchádza a zabezpečí atraktivitu počas celého cyklu realizácie pri pravidelnej kontrole – zníženie stavu hlodavcov na 98-100%-nú účinnosť, zamedzí znečisťovaniu kanalizácie a možných sekundárnych otrávení ostatných organizmov a mnoho iných výhod až po vyhodnotenie úspešnosti deratizačného zásahu a stanovenie percentuálnej účinnosti.

 

Máte záujem o deratizáciu v priemyselnej sfére či výrobe?

REGULÁCIA ŠKODCOV V IPM PROGRAME

Služby poskytujeme v zmysle najnovších noriem v oblasti profesionálnej regulácie škodcov STN EN16636 s dôrazom na kvalitu prevedenia ISO:9001 a čistotu životného prostredia ISO:14001